Проекти

Защо да пишем проекти?

Курсове по английски език, които ще Ви помогнат да подобрите писмените си умения, вече сте на правилната страница. Ние подготвяме своите курсисти не само на ниво говоримо владеене на езика, но и се стремим нашите курсове по английски език да Ви бъдат полезни в различни аспекти. В предварително заложени според програмата часове, нашите ученици имат възможност да се докажат и като свободни писатели. На пръв поглед това изобщо не е толкова лесно, колкото изглежда. Съставянето на есе или проект е важна стъпка към по-нататъшно езиково ограмотяване. Материалите се подготвят така, че да бъдат интересни за учениците и освен това биха могли да им бъдат полезни като опит на житейско равнище. Но нали затова избирате нашите курсове по английски език, за да ви научим.

По предварително разработени от методисти планове, за регламентирано време, всеки има шанс да изрази своето мнение, да анализира обстоятелствата, да конкретизира своята теза. Преподавателите помагат за оформянето на проектите логически и смислено, подробно набелязват целите и същността на писмените работи. След предаването им проверяват за правописни, пунктуационни и съдържателни грешки. Преглеждат внимателно детайлите и подредбата като дават писмени препоръки индивидуално към всеки на курсовете по английски език.

Писмената подготовка и оценка по английски език винаги оставят реалистични представи за това колко сме научили.

Примерни теми

Ето няколко примерни теми с подробен план за проекти (есета):

1. Somebody you know well (110 – 130 words)

Write a description about a sibling, a friend, favourite teacher or somebody you get on well with. Use present simple and present continuous tense.

Paragraph one: Who is the person you want to write about? How old is he/she? Why do you want to write about him/her?

Paragraph two: What does this person do? What qualities does he/she have?

Paragraph three: What‘s his/her personality like? How does he/she make you feel? Why do you like him/her?

Paragraph four: When and how do you spend your time together?

2. Informal letter (130 – 150 words)

You were on an adventure holiday last year. Write an informal letter to a penfriend. Tell him/her about your adventure when you were there. Use past simple and past continuous tense.

Paragraph one: When did you go on holiday? Where did you go? Who did you go with? How long did you stay?

Paragraph two: How was the weather like? Did you do any sports?

Paragraph three: What were the most interesting things you did while you were on holiday? Did you meet any interesting people? Did you make any new friends? Were you in trouble for something?

Paragraph four: Did you like your holiday? Why?

3. The advantages and disadvantages of moving (130 – 150 words)

Write an essay about the advantages and disadvantages of changing work, schools or house. Try to use present perfect simple and present perfect continuous tense.

Paragraph one: Introduce the main idea. Do you have any experience?

Paragraph two: Write about the advantages. Include positive thoughts and opinion.

Paragraph three: Write about the disadvantages. Use words like stressfulhorriblenervous…;

Paragraph four: Write about your beliefs and give advice.

4. A strange story (140 – 160 words)

Write a ghost story that you or someone else have experienced. Use past simple, past continuous, past perfect simple and past perfect continuous tense.

Paragraph one: You need a strong beginning. Who is the story about? Why do you remember it?

Paragraph two: Where does the story take place? Who else appears in the story? What happens?

Paragraph three: How do you or the person who told you the story feels about it?

5. Formal letter (130 – 150 words)

You are planning a summer holiday in London. You are looking for a family to stay with and you want to visit a language class so you can improve your English. Write a formal letter to a student organization. Include future forms in your letter.

Paragraph one: Dear Sir or Madam,……. explain why you are writing.

Paragraph two: Ask the organization to help you find a family to stay with. Tell them about your qualities, skills and education

Paragraph three: Don‘t forget to write that you would be grateful if someone can help you. End your letter with expressions like “Yours faithfully or Yours sincerely“.

6. Your hobby (140 – 160 words)

Write a description of your hobby or something that you like to do for pleasure when you are not working. Use gerunds and infinitives.

Paragraph one: What do you do for living? How long have you been doing this? (If you are a student write about your studies.)

Paragraph two: Write about the things you like to do and your hobbies. Explain why do you like them.

Paragraph three: Do you remember the first time you did that? Write about it. Do you need any special equipment?

Paragraph four: What is the best thing about your hobby ? What do other people think about it?