Общи условия

Общи условия за ползване на предоставяните от ARINA LESSONS уроци, упражнения и информация

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ARINA LESSONS предоставя услуги на потребителите/курсистите си посредством Интернет обучение. Тези условия обвързват всички потребители. Под “Потребител/курсист” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата arina-lessons.com на своя компютър.

2. Идентифициране на потребителя/курсиста с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на arina-lessons.com, съхранение на IP адреса на потребителя/курсиста, както и всяка друга информация.

3. Уроците и упражненията, които се намират на интернет страницата на arina-lessons.com представляват един демонстративен онлайн учебник, който систематизира граматиката в английския език.

4. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение за плащане и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.  Потребителят/курсистът няма право да декларира отказ от онлайн обученито след направено потвърждение за заплащане.

II. ПОТРЕБЛЕНИЕ

6. Потребителят/курсистът носи изцяло отговорност за начина, по който сам ще провежда своето обучение. В случай на неразбиране на някое упражнение или част на граматиката, потребителите могат да зададат своите въпроси в писмен вид, чрез e-mail. За проверка на писмените умения, потребителите пишат проекти и есета по зададени им от преподавателя теми и ги изпращат за проверка на онлайн адреса в сайта на arina-lessons.com.

7. Веднага след получено потвърждение за плащане,ARINA LESSONS се задължава да следи отблизо подготовката на всеки един курсист.

8. ARINA LESSONS се задължава в рамките на 48 часа да провери изпратените по e-mail проекти, есета и запитвания и да ги върне със съответен анализ и препоръки.

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват учебниците и съответните помагала, които ARINA LESSONS предлага на потребителите да си закупят в случай на желание за по-сериозни занимания с изучаването на избрания език. ARINA LESSONS поема разходите за доставка на материалите и учебниците, поръчани чрез ARINA LESSONS, до всяка точка на страната. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/курсистът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

10. Заплащането се осъществява лично, в най- близкия клон на Централна Кооперативна Банка. Цените са в български левове.

11. След превеждане на посочената сума, потребителят има право да ползва материалите на arina-lessons.com за неограничено време в рамките на 30( тридесет) календарни дни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КУРСИСТА

12. Потребителят/курсистът има възможност да разглежда и след регистрация да прави упражнения и тестове, да решава кръстословици и да чете текстовете в допълнителните файлове на сайта.

13. Потребителят/курсистът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ARINA LESSONS за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

14. Потребителят е длъжен да заплати цената за достъп според обявеният начин на страницата arina-lessons.com.

15. Всеки потребител, независимо дали е курсист на ARINA LESSONS се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от arina-lessons.com услуги и материали
  • да уведомява незабавно ARINA LESSONS за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ARINA LESSONS и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез arina-lessons.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

16. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ARINA LESSONS

17. ARINA LESSONS има задължението да следи индивидуалното развитие на своите курсисти.

18. ARINA LESSONS има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на arina-lessons.com.

19. ARINA LESSONS има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/курсиста, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, да спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ARINA LESSONS не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез arina-lessons.com.

20. ARINA LESSONS не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ARINA LESSONS във връзка с ползването на уроците от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ARINA LESSONS.

21. ARINA LESSONS не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не са предвидени – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ARINA LESSONS.

22. ARINA LESSONS има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. ARINA LESSONS гарантира на своите Потребители/курсисти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ARINA LESSONS може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.